EvanjelickýDaniel5,11

Daniel 5:11

Jes­tvuje pred­sa v tvojom kráľov­stve muž, v ktorom pre­býva duch svätých bohov a pri ktorom sa za čias tvoj­ho otca ob­javila osvietenosť, chápavosť i múd­rosť podob­ná múd­ros­ti bohov. Tvoj otec Nebúkad­necar ho ustanovil za maj­stra čarodej­níkov, vešt­cov, Chal­dej­cov a astro­lógov,


Verš v kontexte

10 Na kráľov krik prišla kráľov­ná a jeho veľmoži do hodov­nej siene a kráľov­ná po­vedala: Kráľu, ži naveky! Nech ťa nedesia tvoje myšlien­ky a nech tvoja tvár ne­mení far­by. 11 Jes­tvuje pred­sa v tvojom kráľov­stve muž, v ktorom pre­býva duch svätých bohov a pri ktorom sa za čias tvoj­ho otca ob­javila osvietenosť, chápavosť i múd­rosť podob­ná múd­ros­ti bohov. Tvoj otec Nebúkad­necar ho ustanovil za maj­stra čarodej­níkov, vešt­cov, Chal­dej­cov a astro­lógov, 12 lebo v tom­to Danielovi, ktorého kráľ na­zval Bél­tšac­carom, sa našiel ne­zvyčaj­ný duch, roz­um, chápavosť, schop­nosť vy­kladať sny, vy­svetľovať záhady a roz­uzľovať otáz­ky. Nech teraz za­volajú Daniela, a on podá vý­klad.

späť na Daniel, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 Je v tvojom kráľov­stve muž, v ktorom je duch svätých bohov, a za dní tvoj­ho otca bolo v ňom naj­dené svet­lo a roz­um a múd­rosť ako múd­rosť bohov a kráľ Na­buchodonozor, tvoj otec ho bol ustanovil za knieža učen­cov, hvez­dárov, Chal­dejov a vešt­cov, tvoj otec, kráľu,

Evanjelický

11 Jes­tvuje pred­sa v tvojom kráľov­stve muž, v ktorom pre­býva duch svätých bohov a pri ktorom sa za čias tvoj­ho otca ob­javila osvietenosť, chápavosť i múd­rosť podob­ná múd­ros­ti bohov. Tvoj otec Nebúkad­necar ho ustanovil za maj­stra čarodej­níkov, vešt­cov, Chal­dej­cov a astro­lógov,

Ekumenický

11 V tvojom kráľov­stve je muž, v ktorom je duch svätých bohov a ktorý už za čias tvoj­ho otca pre­ukázal osvietenosť, chápavosť a múd­rosť. Kráľ Nebúkad­necar, tvoj otec, ho ustanovil za pred­staveného mágov, za­klínačov, Chal­dejov a vešt­cov,

Bible21

11 Máš ve svém králov­ství muže, v němž pře­bývá duch svatých bo­hů. Ten za dnů tvého otce pro­kázal jasno­zřivost, důvtip a moud­rost, ja­kou mívají bo­hové. Král Nabukadne­zar, tvůj otec, jej pro­to us­tanovil nej­vyšším z věšt­ců, kou­zelníků, mágů a jasnovid­ců.