Evanjelický2. Timoteovi3,10

2. Timoteovi 3:10

Ty si však mňa na­sledoval v učení a správaní, v úmys­loch a ver­nos­ti, v zhovievavos­ti, lás­ke a tr­pez­livos­ti,


Verš v kontexte

9 Ale väčšmi sa už nebudú vzmáhať, lebo ich nerozum­nosť bude taká zjav­ná všet­kým, akou sa stala nerozum­nosť tam­tých. 10 Ty si však mňa na­sledoval v učení a správaní, v úmys­loch a ver­nos­ti, v zhovievavos­ti, lás­ke a tr­pez­livos­ti, 11 v prena­sledovaniach a utr­peniach, ktoré ma pos­tih­li v An­tióchii, Ikónii a Lys­tre. Čo to boli za prena­sledovania, ktoré som znášal! A zo všet­kých ma Pán vy­tr­hol.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale ty si na­sledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lás­ku, tr­pez­livosť,

Evanjelický

10 Ty si však mňa na­sledoval v učení a správaní, v úmys­loch a ver­nos­ti, v zhovievavos­ti, lás­ke a tr­pez­livos­ti,

Ekumenický

10 Ty si však dô­sled­ne na­sledoval moje učenie, správanie, pred­sav­zatie, vieru, tr­pez­livosť, lás­ku, vy­trvalosť,

Bible21

10 Ty sis však osvo­jil mé učení, můj způsob živo­ta, můj záměr, mou ví­ru, trpě­livost, lás­ku a vy­trva­lost.