Roháček2. Timoteovi3,10

2. Timoteovi 3:10

Ale ty si na­sledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lás­ku, tr­pez­livosť,


Verš v kontexte

9 Ale ďalej ne­pos­túpia, lebo ich nerozum bude zrej­mý všet­kým, ako na­koniec bol i tam­tých. 10 Ale ty si na­sledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lás­ku, tr­pez­livosť, 11 moje prenasledovania, utr­penia, aké ma stih­ly v An­ti­ochii, v Ikoniu, v Lys­tre, ktoré prena­sledovania som zniesol, a zo všet­kých ma vy­tr­hol Pán.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale ty si na­sledoval moje učenie, môj spôsob života, úmysel, moju vieru, zhovievavosť, lás­ku, tr­pez­livosť,

Evanjelický

10 Ty si však mňa na­sledoval v učení a správaní, v úmys­loch a ver­nos­ti, v zhovievavos­ti, lás­ke a tr­pez­livos­ti,

Ekumenický

10 Ty si však dô­sled­ne na­sledoval moje učenie, správanie, pred­sav­zatie, vieru, tr­pez­livosť, lás­ku, vy­trvalosť,

Bible21

10 Ty sis však osvo­jil mé učení, můj způsob živo­ta, můj záměr, mou ví­ru, trpě­livost, lás­ku a vy­trva­lost.