Bible21Titovi3

Titovi

Koupel znovuzrození1 Připo­mínej jim, ať se po­s­lušně podřizují vlád­cům a vrch­nos­tem, ať jsou vž­dy připra­veni ko­nat dob­ro, 2 ať o nikom ne­mluví zle, ať jsou snášen­liví, las­kaví a vůči všem li­dem ať vž­dy pro­kazují vlídnost. 3 I my jsme pře­ce býva­li ne­ro­zumní, ne­po­volní a okla­maní. Ot­roči­li jsme vášním a rozkoším, ži­li jsme v záš­ti a závisti, byli jsme odporní a plní vzájemné nenávisti. 4 Když se však ukáza­la las­kavost a li­du­milnost naše­ho Spa­si­te­le Bo­ha, 5 spa­sil nás – ne pro naše sprave­dlivé skutky, ale pro své mi­lo­sr­den­ství. Po­s­ky­tl nám kou­pel znovuzro­zení a obno­vení Du­cha svatého, 6 kterého na nás vy­lil v hojnosti skrze naše­ho Spa­si­te­le Ježíše Krista. 7 Jeho mi­lostí jsme tak­to osprave­dlněni, abychom se sta­li dě­dici věčného živo­ta, který očekává­me. 8 Toto je jis­tá prav­da a chci, abys na ní trval: ať se ti, kdo věří v Bo­ha, usi­lovně věnují správné­mu jednání. To je to­tiž dob­ré a uži­tečné pro li­di. 9 Hloupým hádkám, vy­kládání rodokmenů, svárům a záko­nickým sporům se ale vy­hýbej, ne­boť jsou ne­plodné a marné. 10 Roz­vratníka po prvním a druhém na­po­menutí vy­ob­cuj. 11 Věz, že ta­kový člověk je zkažený a hřeší, od­sou­zen sám se­bou. 12 Až k to­bě pošlu Ar­te­ma nebo Tychika, udě­lej vše, abys ke mně přišel do Nikopo­le, ne­boť jsem se roz­ho­dl strávit tam zi­mu. 13 Právníka Zénu a Apol­la peč­livě vy­prav na ces­tu, aby jim nic ne­scháze­lo. 14 Ti, kdo patří k nám, ať se učí věnovat správné­mu jednání, aby umě­li po­máhat v nou­zi a ne­by­li ne­uži­teční. 15 Všich­ni, kdo jsou se mnou, tě pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás mi­lu­jí ve víře. Milost s vá­mi vše­mi.

Bible21Titovi3

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček