Bible21Amos1

Amos

1 Slova Amo­se, jedno­ho z te­koj­ských pas­tev­ců. Dva roky před zemětřesením, za vlá­dy jud­ského krále Uziáše a iz­rael­ského krále Je­ro­boá­ma, syna Je­ho­ašova, měl vi­dění o Iz­rae­li. 2 Říkal: Hospodin bude ze Si­o­nu řvát, burácet bude z Jeruzaléma! Vyprahnou lou­ky pastýřů, uschne i vr­chol Kar­me­lu. Už toho mám dost!3 Toto praví Hospodin: Damašek hřešil trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že Gi­leáda mlá­ti­licepy okovaný­mi, 4 sešlu na Chazae­lův dům oheň, aby po­hl­til Ben-ha­da­dovy paláce. 5 Roz­lá­mu závo­ru Damašku; odstraním trůnícího v Údo­lí hříchu, třímajícího žezlo v Bet-edenu. Aramejský lid bude vy­hnán do Kíru, praví Hos­po­din. 6 Toto praví Hospodin: Gaza hřeši­la trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že vy­háně­li vše­chen lida pro­dáva­li je Edom­ským, 7 sešlu na hrad­by Gazy oheň, aby po­hl­til její paláce. 8 Od­straním to­ho, kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá žezlo v Aškelonu. Obrátím svou ruku pro­ti Ekro­nua zbytky Fi­lištínů zahynou, praví Panovník Hos­po­din. 9 Toto praví Hospodin: Týr hřešil trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že pro­dáva­li vy­hnan­ce Edom­ský­ma na bra­tr­s­kou smlou­vu ani ne­vzpo­mně­li, 10 sešlu na hrad­by Tý­ru oheň, aby po­hl­til jeho paláce. 11 Toto praví Hospodin: Edom hřešil trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že bra­t­ra stíhal meče­ma vše­chen sou­cit potlačil, neustále jen sop­til hněvem, dál a dál ve svém zuření – 12 za to sešlu na Te­man oheň, aby po­hl­til paláce v Bosře. 13 Toto praví Hospodin: Amonci hřeši­li trojnásob, čtyřnásob – už toho mám dost! Za to, že v Gi­leá­du roz­pára­li těhotné, aby rozšiřova­li své hranice, 14 za­pálím na hrad­bách Raby oheň, aby po­hl­til její paláceu­pro­střed vřavy v den boje, uprostřed bouře v den vichřice. 15 Je­jich král půjde do vy­hnan­stvía jeho vel­moži spo­lu s ním, praví Hos­po­din.

Bible21Amos1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček