RoháčekŽidom4,11

Židom 4:11

Usiluj­me sa tedy voj­sť do toho od­počin­ku, aby ne­padol nie­kto tým is­tým výs­tražným príkladom ne­pos­lušnos­ti.


Verš v kontexte

10 Lebo kto vošiel do jeho od­počin­ku, ten tiež od­počinul od svojich diel ako Bôh od svojich. 11 Usiluj­me sa tedy voj­sť do toho od­počin­ku, aby ne­padol nie­kto tým is­tým výs­tražným príkladom ne­pos­lušnos­ti. 12 Lebo slovo Božie je živé a účin­né a os­trejšie nad každý meč dvoj­sečný, a prenikajúce až do roz­delenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsob­né po­súdiť myšlien­ky a mys­le srd­ca.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Usiluj­me sa tedy voj­sť do toho od­počin­ku, aby ne­padol nie­kto tým is­tým výs­tražným príkladom ne­pos­lušnos­ti.

Evanjelický

11 Snažme sa teda voj­sť do toho od­počin­ku, aby ni­kto ne­padol podľa toho is­tého prí­kladu ne­pos­lušnos­ti.

Ekumenický

11 Usiluj­me sa teda voj­sť do toho od­počin­ku, aby ni­kto ne­padol podľa toho is­tého prí­kladu ne­pos­lušnos­ti.

Bible21

11 Usi­lu­j­me tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po je­jich příkla­du ne­pa­dl kvů­li ne­po­s­lušnosti.