EkumenickýŽidom4,11

Židom 4:11

Usiluj­me sa teda voj­sť do toho od­počin­ku, aby ni­kto ne­padol podľa toho is­tého prí­kladu ne­pos­lušnos­ti.


Verš v kontexte

10 lebo kto vošiel do jeho od­počin­ku, ten si od­počinul od svojich diel tak ako Boh od svojich. 11 Usiluj­me sa teda voj­sť do toho od­počin­ku, aby ni­kto ne­padol podľa toho is­tého prí­kladu ne­pos­lušnos­ti. 12 Veď Božie slovo je živé a účin­né, os­trejšie ako akýkoľvek dvoj­sečný meč. Preniká až po od­delenie duše od ducha a kĺbov od špiku a roz­sudzuje túžby a úmys­ly srd­ca.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Usiluj­me sa tedy voj­sť do toho od­počin­ku, aby ne­padol nie­kto tým is­tým výs­tražným príkladom ne­pos­lušnos­ti.

Evanjelický

11 Snažme sa teda voj­sť do toho od­počin­ku, aby ni­kto ne­padol podľa toho is­tého prí­kladu ne­pos­lušnos­ti.

Ekumenický

11 Usiluj­me sa teda voj­sť do toho od­počin­ku, aby ni­kto ne­padol podľa toho is­tého prí­kladu ne­pos­lušnos­ti.

Bible21

11 Usi­lu­j­me tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po je­jich příkla­du ne­pa­dl kvů­li ne­po­s­lušnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček