RoháčekŽidom4,12

Židom 4:12

Lebo slovo Božie je živé a účin­né a os­trejšie nad každý meč dvoj­sečný, a prenikajúce až do roz­delenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsob­né po­súdiť myšlien­ky a mys­le srd­ca.


Verš v kontexte

11 Usiluj­me sa tedy voj­sť do toho od­počin­ku, aby ne­padol nie­kto tým is­tým výs­tražným príkladom ne­pos­lušnos­ti. 12 Lebo slovo Božie je živé a účin­né a os­trejšie nad každý meč dvoj­sečný, a prenikajúce až do roz­delenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsob­né po­súdiť myšlien­ky a mys­le srd­ca. 13 A nieto stvorenia, ktoré by bolo ne­viditeľné pre ním, ale všet­ko je na­hé a od­kryté očiam toho, s ktorým máme do činenia.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo slovo Božie je živé a účin­né a os­trejšie nad každý meč dvoj­sečný, a prenikajúce až do roz­delenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsob­né po­súdiť myšlien­ky a mys­le srd­ca.

Evanjelický

12 Lebo slovo Božie je živé a moc­né a je os­trejšie než ktorýkoľvek dvoj­sečný meč a preniká až do roz­delenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schop­né po­sudzovať hnutie a zmýšľanie srd­ca.

Ekumenický

12 Veď Božie slovo je živé a účin­né, os­trejšie ako akýkoľvek dvoj­sečný meč. Preniká až po od­delenie duše od ducha a kĺbov od špiku a roz­sudzuje túžby a úmys­ly srd­ca.

Bible21

12 Boží slovo je živé, mo­cné a ostřejší než každý dvoj­sečný meč. Pro­niká až k roz­hraní duše a du­cha, až do morku a klou­bů, až do srd­ce, kde zkou­má jeho myšlenky a úmys­ly.