RoháčekŽalmy18,24

Žalmy 18:24

ale som bol s ním cele a bez úhony a vy­stríhal som sa svojej ne­právos­ti.


Verš v kontexte

23 Lebo všet­ky jeho súdy predo mnou, a jeho ustanovení som ne­od­s­trčil od seba;
24 ale som bol s ním cele a bez úhony a vy­stríhal som sa svojej ne­právos­ti.
25 A Hos­podin mi za­platil podľa mojej spraved­livos­ti, podľa čis­toty mojich rúk, k­torá je pred jeho očima.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

24 ale som bol s ním cele a bez úhony a vy­stríhal som sa svojej ne­právos­ti.

Evanjelický

24 Bol som pri Ňom bez úhony a chránil som sa pre­vinenia.

Ekumenický

24 Bez­úhon­ne som sa ho pri­dŕžal a chránil sa pre­vinenia.

Bible21

24 zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých.