RoháčekŽalmy18,25

Žalmy 18:25

A Hos­podin mi za­platil podľa mojej spraved­livos­ti, podľa čis­toty mojich rúk, k­torá je pred jeho očima.


Verš v kontexte

24 ale som bol s ním cele a bez úhony a vy­stríhal som sa svojej ne­právos­ti.
25 A Hos­podin mi za­platil podľa mojej spraved­livos­ti, podľa čis­toty mojich rúk, k­torá je pred jeho očima.
26 S milo­sr­d­ným svätým sa do­kazuješ milo­sr­d­ným svätým; s bez­úhon­ným človekom sa do­kazuješ bez­úhon­ným;

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

25 A Hos­podin mi za­platil podľa mojej spraved­livos­ti, podľa čis­toty mojich rúk, k­torá je pred jeho očima.

Evanjelický

25 Tak od­platil mi Hos­podin podľa mojej spravod­livos­ti a podľa čis­toty mojich rúk pred Jeho očami.

Ekumenický

25 Hos­podin mi od­platil podľa mojej spravod­livos­ti, podľa čis­toty mojich rúk pred jeho očami.

Bible21

25 Hos­po­din odměnil mě za moji spravedlnost, za čisto­tu mých ru­kou před jeho oči­ma.