EvanjelickýŽalmy18,24

Žalmy 18:24

Bol som pri Ňom bez úhony a chránil som sa pre­vinenia.


Verš v kontexte

23 Bo všet­ky Jeho práva sú mi pred očami, od Jeho príkazov som sa ne­od­chýlil.
24 Bol som pri Ňom bez úhony a chránil som sa pre­vinenia.
25 Tak od­platil mi Hos­podin podľa mojej spravod­livos­ti a podľa čis­toty mojich rúk pred Jeho očami.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

24 ale som bol s ním cele a bez úhony a vy­stríhal som sa svojej ne­právos­ti.

Evanjelický

24 Bol som pri Ňom bez úhony a chránil som sa pre­vinenia.

Ekumenický

24 Bez­úhon­ne som sa ho pri­dŕžal a chránil sa pre­vinenia.

Bible21

24 zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých.