RoháčekŽalmy18,23

Žalmy 18:23

Lebo všet­ky jeho súdy predo mnou, a jeho ustanovení som ne­od­s­trčil od seba;


Verš v kontexte

22 Lebo som os­tríhal ces­ty Hos­podinove a nedopus­til som sa tej bez­božnos­ti, aby som bol od­išiel od svoj­ho Boha.
23 Lebo všet­ky jeho súdy predo mnou, a jeho ustanovení som ne­od­s­trčil od seba;
24 ale som bol s ním cele a bez úhony a vy­stríhal som sa svojej ne­právos­ti.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

23 Lebo všet­ky jeho súdy predo mnou, a jeho ustanovení som ne­od­s­trčil od seba;

Evanjelický

23 Bo všet­ky Jeho práva sú mi pred očami, od Jeho príkazov som sa ne­od­chýlil.

Ekumenický

23 Veď všet­ky jeho práva som mal na zreteli, od jeho ustanovení nedal som sa od­vrátiť.

Bible21

23 Před se­bou mám všech­ny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se ne­vzdá­lil,