EkumenickýŽalmy18,24

Žalmy 18:24

Bez­úhon­ne som sa ho pri­dŕžal a chránil sa pre­vinenia.


Verš v kontexte

23 Veď všet­ky jeho práva som mal na zreteli, od jeho ustanovení nedal som sa od­vrátiť.
24 Bez­úhon­ne som sa ho pri­dŕžal a chránil sa pre­vinenia.
25 Hos­podin mi od­platil podľa mojej spravod­livos­ti, podľa čis­toty mojich rúk pred jeho očami.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

24 ale som bol s ním cele a bez úhony a vy­stríhal som sa svojej ne­právos­ti.

Evanjelický

24 Bol som pri Ňom bez úhony a chránil som sa pre­vinenia.

Ekumenický

24 Bez­úhon­ne som sa ho pri­dŕžal a chránil sa pre­vinenia.

Bible21

24 zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček