RoháčekSkutky5,11

Skutky 5:11

Skutky apoštolov

A prišla veliká bázeň na celú cir­kev a na všet­kých, ktorí to počuli.


Verš v kontexte

10 A pad­la na­skut­ku k jeho nohám a vy­dala ducha, a keď vošli mláden­ci, našli ju mŕt­vu a vy­nies­li ju a po­chovali k jej mužovi. 11 A prišla veliká bázeň na celú cir­kev a na všet­kých, ktorí to počuli. 12 A skr­ze ruky apoštolov dialo sa mnoho divov a zá­zrakov medzi ľudom (A všet­ci boli jed­nomyseľne v dvorane Šalamúnovej.

späť na Skutky, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 A prišla veliká bázeň na celú cir­kev a na všet­kých, ktorí to počuli.

Evanjelický

11 Ale na celý cir­kev­ný zbor a na všet­kých, čo počuli o tom, prišla veľká bázeň.

Ekumenický

11 Celej cir­kvi a všet­kých, čo o tom počuli, zmoc­nil sa veľký strach.

Bible21

11 Na ce­lou církev i na všech­ny, kdo to slyše­li, teh­dy padla ve­liká bázeň.