EvanjelickýSkutky5,11

Skutky 5:11

Skutky apoštolov

Ale na celý cir­kev­ný zbor a na všet­kých, čo počuli o tom, prišla veľká bázeň.


Verš v kontexte

10 Hneď nato pad­la mu k nohám a vy­pus­tila dušu. Keď mláden­ci vošli, našli ju mŕt­vu; vy­nies­li ju a po­chovali k manželovi. 11 Ale na celý cir­kev­ný zbor a na všet­kých, čo počuli o tom, prišla veľká bázeň. 12 Rukami apoštolov diali sa medzi ľudom mnohé znamenia a zá­zraky. A všet­ci jed­nomyseľne bývali v sieni Šalamúnovej;

späť na Skutky, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 A prišla veliká bázeň na celú cir­kev a na všet­kých, ktorí to počuli.

Evanjelický

11 Ale na celý cir­kev­ný zbor a na všet­kých, čo počuli o tom, prišla veľká bázeň.

Ekumenický

11 Celej cir­kvi a všet­kých, čo o tom počuli, zmoc­nil sa veľký strach.

Bible21

11 Na ce­lou církev i na všech­ny, kdo to slyše­li, teh­dy padla ve­liká bázeň.