RoháčekMatúš4,11

Matúš 4:11

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy ho opus­til diabol, a hľa, an­jeli pri­stúpili a po­sluhovali mu.


Verš v kontexte

10 Vtedy mu po­vedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätos­lúžiť! 11 Vtedy ho opus­til diabol, a hľa, an­jeli pri­stúpili a po­sluhovali mu. 12 A keď počul Ježiš, že je Ján vy­daný, od­išiel do Galilee

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy ho opus­til diabol, a hľa, an­jeli pri­stúpili a po­sluhovali mu.

Evanjelický

11 Vtedy Ho diabol opus­til, a hľa, pri­stúpili an­jeli a po­sluhovali Mu.

Ekumenický

11 Tu ho diabol opus­til a vtom prišli an­jeli, ktorí mu po­sluhovali.

Bible21

11 Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistou­pi­li an­dělé a slouži­li mu.