EvanjelickýMatúš4,11

Matúš 4:11

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy Ho diabol opus­til, a hľa, pri­stúpili an­jeli a po­sluhovali Mu.


Verš v kontexte

10 Tu mu po­vedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! 11 Vtedy Ho diabol opus­til, a hľa, pri­stúpili an­jeli a po­sluhovali Mu. 12 Keď Ježiš počul, že Jána uväz­nili, od­išiel do Galiley.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy ho opus­til diabol, a hľa, an­jeli pri­stúpili a po­sluhovali mu.

Evanjelický

11 Vtedy Ho diabol opus­til, a hľa, pri­stúpili an­jeli a po­sluhovali Mu.

Ekumenický

11 Tu ho diabol opus­til a vtom prišli an­jeli, ktorí mu po­sluhovali.

Bible21

11 Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistou­pi­li an­dělé a slouži­li mu.