RoháčekMatúš20,2

Matúš 20:2

Evanjelium podľa Matúša

A zjed­najúc sa s robot­ník­mi, že im dá po denáre na deň, po­slal ich do svojej vinice.


Verš v kontexte

1 Lebo nebes­ké kráľov­stvo je podob­né človeku-hos­podárovi, ktorý vy­šiel skoro ráno najať si robot­níkov do svojej vinice. 2 A zjed­najúc sa s robot­ník­mi, že im dá po denáre na deň, po­slal ich do svojej vinice. 3 A keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných stáť na trhu a za­háľať.

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

2 A zjed­najúc sa s robot­ník­mi, že im dá po denáre na deň, po­slal ich do svojej vinice.

Evanjelický

2 Zjed­nal robot­níkov za denár na deň a po­slal ich na vinicu.

Ekumenický

2 Do­hodol sa s robotníkmi za denár na deň a po­slal ich do svojej vinice.

Bible21

2 Do­mlu­vil se s dělníky na dená­ru za den a po­slal je na svou vi­nici.