RoháčekMatúš20,3

Matúš 20:3

Evanjelium podľa Matúša

A keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných stáť na trhu a za­háľať.


Verš v kontexte

2 A zjed­najúc sa s robot­ník­mi, že im dá po denáre na deň, po­slal ich do svojej vinice. 3 A keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných stáť na trhu a za­háľať. 4 Aj tým po­vedal: Iďte aj vy do vinice, a čo bude spraved­livé, dám vám. A oni od­išli.

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

3 A keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných stáť na trhu a za­háľať.

Evanjelický

3 O deviatej hodine vy­šiel zase a videl, že iní stoja, za­háľajúc na námes­tí.

Ekumenický

3 Keď vy­šiel okolo tretej hodiny, videl iných po­stávať na námes­tí a po­vedal im:

Bible21

3 Když vy­šel ven oko­lo deváté ho­di­ny, uvi­děl jiné, jak sto­jí na tržiš­ti a za­há­lejí,