RoháčekMatúš16,22

Matúš 16:22

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy si ho pojal Peter a začal mu do­hovárať hovoriac: Milo­sr­d­ne sebe, Pane; to sa ti ni­kdy ne­stane!


Verš v kontexte

21 Od­vtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od naj­vyšších kňazov a od zákon­níkov a byť za­bitý a na tretí deň vstať z mŕtvych. 22 Vtedy si ho pojal Peter a začal mu do­hovárať hovoriac: Milo­sr­d­ne sebe, Pane; to sa ti ni­kdy ne­stane! 23 Ale on sa ob­rátil a po­vedal Pet­rovi: Idi za mnou, satane; po­horšením si mi, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

22 Vtedy si ho pojal Peter a začal mu do­hovárať hovoriac: Milo­sr­d­ne sebe, Pane; to sa ti ni­kdy ne­stane!

Evanjelický

22 Tu Ho vzal Peter a začal Ho od­hovárať: Nech Ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa Ti ne­smie stať!

Ekumenický

22 Peter ho vzal bokom a začal mu do­hovárať: Nech ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa ti ne­smie stať!

Bible21

22 Petr ho teh­dy vzal stranou a za­čal ho kárat: „Bůh tě chraň, Pane, to se ti ne­smí stát!“