EvanjelickýMatúš16,22

Matúš 16:22

Evanjelium podľa Matúša

Tu Ho vzal Peter a začal Ho od­hovárať: Nech Ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa Ti ne­smie stať!


Verš v kontexte

21 Od­vtedy začal Ježiš Kris­tus svojim učeníkom po­ukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho tr­pieť od starších a veľkňazov i zákon­níkov a že musí byť za­bitý a v tretí deň vstať z mŕt­vych. 22 Tu Ho vzal Peter a začal Ho od­hovárať: Nech Ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa Ti ne­smie stať! 23 On sa však ob­rátil a riekol Pet­rovi: Choď za mňa, satan, na po­horšenie si mi, pre­tože ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

22 Vtedy si ho pojal Peter a začal mu do­hovárať hovoriac: Milo­sr­d­ne sebe, Pane; to sa ti ni­kdy ne­stane!

Evanjelický

22 Tu Ho vzal Peter a začal Ho od­hovárať: Nech Ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa Ti ne­smie stať!

Ekumenický

22 Peter ho vzal bokom a začal mu do­hovárať: Nech ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa ti ne­smie stať!

Bible21

22 Petr ho teh­dy vzal stranou a za­čal ho kárat: „Bůh tě chraň, Pane, to se ti ne­smí stát!“