RoháčekMatúš16,21

Matúš 16:21

Evanjelium podľa Matúša

Od­vtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od naj­vyšších kňazov a od zákon­níkov a byť za­bitý a na tretí deň vstať z mŕtvych.


Verš v kontexte

20 Vtedy pri­kázal svojim učeníkom, aby to ni­komu ne­povedali, že on je Kris­tus. 21 Od­vtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od naj­vyšších kňazov a od zákon­níkov a byť za­bitý a na tretí deň vstať z mŕtvych. 22 Vtedy si ho pojal Peter a začal mu do­hovárať hovoriac: Milo­sr­d­ne sebe, Pane; to sa ti ni­kdy ne­stane!

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

21 Od­vtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od naj­vyšších kňazov a od zákon­níkov a byť za­bitý a na tretí deň vstať z mŕtvych.

Evanjelický

21 Od­vtedy začal Ježiš Kris­tus svojim učeníkom po­ukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho tr­pieť od starších a veľkňazov i zákon­níkov a že musí byť za­bitý a v tretí deň vstať z mŕt­vych.

Ekumenický

21 Od­vtedy začal Ježiš po­ukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho tr­pieť od starších, veľkňazov a zákon­níkov, bude za­bitý a na tretí deň vzkriesený.

Bible21

21 Od té doby za­čal Ježíš ozna­movat svým učedníkům, že mu­sí jít do Je­ruzalé­ma, mno­ho vy­trpět od starších, vrch­ních kněží a znal­ců Písma, být za­bit a třetího dne vstát z mrt­vých.