EkumenickýMatúš16,22

Matúš 16:22

Evanjelium podľa Matúša

Peter ho vzal bokom a začal mu do­hovárať: Nech ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa ti ne­smie stať!


Verš v kontexte

21 Od­vtedy začal Ježiš po­ukazovať svojim učeníkom na to, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho tr­pieť od starších, veľkňazov a zákon­níkov, bude za­bitý a na tretí deň vzkriesený. 22 Peter ho vzal bokom a začal mu do­hovárať: Nech ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa ti ne­smie stať! 23 Ale on sa ob­rátil a po­vedal Pet­rovi: Choď za mňa, satan! Si mi na po­horšenie, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské.

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

22 Vtedy si ho pojal Peter a začal mu do­hovárať hovoriac: Milo­sr­d­ne sebe, Pane; to sa ti ni­kdy ne­stane!

Evanjelický

22 Tu Ho vzal Peter a začal Ho od­hovárať: Nech Ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa Ti ne­smie stať!

Ekumenický

22 Peter ho vzal bokom a začal mu do­hovárať: Nech ti je Boh milos­tivý, Pane! To sa ti ne­smie stať!

Bible21

22 Petr ho teh­dy vzal stranou a za­čal ho kárat: „Bůh tě chraň, Pane, to se ti ne­smí stát!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček