RoháčekMatúš14,23

Matúš 14:23

Evanjelium podľa Matúša

A roz­pus­tiac zá­stupy vy­šiel na vrch osobit­ne mod­liť sa. A keď bol večer, bol tam sám.


Verš v kontexte

22 A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a pred­išli ho na druhú stranu, do­kiaľ by v­raj nerozpustil zá­stupov. 23 A roz­pus­tiac zá­stupy vy­šiel na vrch osobit­ne mod­liť sa. A keď bol večer, bol tam sám. 24 A loď už bola na­pro­stred mori, zmietaná vl­nami, pre­tože bol od­por­ný vietor.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

23 A roz­pus­tiac zá­stupy vy­šiel na vrch osobit­ne mod­liť sa. A keď bol večer, bol tam sám.

Evanjelický

23 Keď roz­pus­til zá­stupy, vy­stúpil sám na vrch mod­liť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.

Ekumenický

23 Keď roz­pus­til zá­stupy, vy­stúpil na vrch do samoty mod­liť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.

Bible21

23 Když zástu­py pro­pustil, vy­stou­pil o sa­mo­tě na ho­ru, aby se mod­lil. Pozdě večer tam zůstal sám.