RoháčekMatúš14,24

Matúš 14:24

Evanjelium podľa Matúša

A loď už bola na­pro­stred mori, zmietaná vl­nami, pre­tože bol od­por­ný vietor.


Verš v kontexte

23 A roz­pus­tiac zá­stupy vy­šiel na vrch osobit­ne mod­liť sa. A keď bol večer, bol tam sám. 24 A loď už bola na­pro­stred mori, zmietaná vl­nami, pre­tože bol od­por­ný vietor. 25 Po­tom za štvr­tej stráže vnoci prišiel k nim Ježiš chodiac po mori.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

24 A loď už bola na­pro­stred mori, zmietaná vl­nami, pre­tože bol od­por­ný vietor.

Evanjelický

24 Loď bola už mnoho honov od brehu a zmietali ňou vl­ny, pre­tože vietor fúkal proti nim.

Ekumenický

24 Loď bola vzdialená od brehu už mnoho stadií a zmietali ňou vl­ny, pre­tože vietor fúkal proti nim.

Bible21

24 Loď už byla dale­ko od bře­hu, zmítá­na vlna­mi, pro­tože vítr vál pro­ti ní.