EkumenickýMatúš14,23

Matúš 14:23

Evanjelium podľa Matúša

Keď roz­pus­til zá­stupy, vy­stúpil na vrch do samoty mod­liť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.


Verš v kontexte

22 Nato hneď pri­kázal učeníkom na­stúpiť na loď a ísť pred ním na druhú stranu, kým neroz­pus­tí zá­stupy. 23 Keď roz­pus­til zá­stupy, vy­stúpil na vrch do samoty mod­liť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. 24 Loď bola vzdialená od brehu už mnoho stadií a zmietali ňou vl­ny, pre­tože vietor fúkal proti nim.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

23 A roz­pus­tiac zá­stupy vy­šiel na vrch osobit­ne mod­liť sa. A keď bol večer, bol tam sám.

Evanjelický

23 Keď roz­pus­til zá­stupy, vy­stúpil sám na vrch mod­liť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.

Ekumenický

23 Keď roz­pus­til zá­stupy, vy­stúpil na vrch do samoty mod­liť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám.

Bible21

23 Když zástu­py pro­pustil, vy­stou­pil o sa­mo­tě na ho­ru, aby se mod­lil. Pozdě večer tam zůstal sám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček