RoháčekMatúš14,21

Matúš 14:21

Evanjelium podľa Matúša

A tých, ktorí jed­li, bolo asi päť tisíc mužov, krome žien a detí.


Verš v kontexte

20 A jed­li všet­ci a na­sýtili sa, a sob­rali, čo zo­stalo zvýšených kús­kov, dvanásť pl­ných košov. 21 A tých, ktorí jed­li, bolo asi päť tisíc mužov, krome žien a detí. 22 A Ježiš hneď prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a pred­išli ho na druhú stranu, do­kiaľ by v­raj nerozpustil zá­stupov.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

21 A tých, ktorí jed­li, bolo asi päť tisíc mužov, krome žien a detí.

Evanjelický

21 Tých však, čo jed­li, bolo asi päťtisíc mužov ok­rem žien a detí.

Ekumenický

21 Len mužov, ktorí jed­li, bolo asi päťtisíc; ok­rem nich tam boli aj ženy a deti.

Bible21

21 Jedlo tam teh­dy ko­lem pě­ti tisíc mužů kro­mě žen a dětí.