RoháčekMatúš14,20

Matúš 14:20

Evanjelium podľa Matúša

A jed­li všet­ci a na­sýtili sa, a sob­rali, čo zo­stalo zvýšených kús­kov, dvanásť pl­ných košov.


Verš v kontexte

19 A roz­kázal zá­stupom, aby si po­sadali na tráve, a vzal tých päť chlebov a tie dve ryby a vzhliad­nuc do neba požeh­nal a lámuc dával chleby učeníkom a učeníci dávali zástupom. 20 A jed­li všet­ci a na­sýtili sa, a sob­rali, čo zo­stalo zvýšených kús­kov, dvanásť pl­ných košov. 21 A tých, ktorí jed­li, bolo asi päť tisíc mužov, krome žien a detí.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

20 A jed­li všet­ci a na­sýtili sa, a sob­rali, čo zo­stalo zvýšených kús­kov, dvanásť pl­ných košov.

Evanjelický

20 I jed­li všet­ci, na­sýtili sa a ešte aj zvyškov naz­bierali dvanásť pl­ných košov.

Ekumenický

20 Všet­ci jed­li a na­sýtili sa, ba naz­bierali aj dvanásť pl­ných košov zvyškov.

Bible21

20 A tak se všich­ni naje­dli do sytosti. Po­tom po­sbíra­li nalá­mané kous­ky, které zbyly: dvanáct plných košů.