RoháčekMarek8,32

Marek 8:32

Evanjelium podľa Mareka

a ot­vorene hovoril to slovo. Vtedy si ho pojal Peter a začal ho kar­hať.


Verš v kontexte

31 Po­tom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho pre­tr­pieť a byť za­vr­hnutý od starších, od naj­vyšších kňazov a od zákon­níkov a byť za­bitý a po troch dňoch vstať z mŕt­vych, 32 a ot­vorene hovoril to slovo. Vtedy si ho pojal Peter a začal ho kar­hať. 33 Ale on sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov po­kar­hal Pet­ra a po­vedal: Idi za mnou, satane, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

32 a ot­vorene hovoril to slovo. Vtedy si ho pojal Peter a začal ho kar­hať.

Evanjelický

32 A po­vedal to cel­kom ot­vorene. Vtedy vzal Ho Peter na­bok a začal Ho od­hovárať.

Ekumenický

32 Hovoril im to cel­kom ot­vorene. Peter ho od­viedol na­bok a začal mu do­hovárať.

Bible21

32 Pro­tože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a za­čal ho kárat.

RoháčekMarek8,32