RoháčekMarek10,30

Marek 10:30

Evanjelium podľa Mareka

aby teraz, v tom­to čase, nedos­tal sto ráz toľko domov a bratov a ses­tier a materí a detí a polí, s prena­sledovaním a v budúcom veku večného života.


Verš v kontexte

29 A Ježiš od­povedal a riekol: Ameň vám hovorím, že nieto ni­koho, kto opus­til dom alebo bratov alebo ses­try alebo otca alebo mať alebo ženu alebo deti alebo polia pre mňa a p­re evanjelium, 30 aby teraz, v tom­to čase, nedos­tal sto ráz toľko domov a bratov a ses­tier a materí a detí a polí, s prena­sledovaním a v budúcom veku večného života. 31 Ale mnohí pr­ví budú po­sled­ní a po­sled­ní pr­ví.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

30 aby teraz, v tom­to čase, nedos­tal sto ráz toľko domov a bratov a ses­tier a materí a detí a polí, s prena­sledovaním a v budúcom veku večného života.

Evanjelický

30 žeby nedos­tal sto razy toľko: teraz v tom­to veku - keď aj s prena­sledovaním - domy a bratov a ses­try a mat­ky a deti a pole, v budúcom veku však večný život.

Ekumenický

30 aby nedos­tal teraz v tomto čase stonásob­ne viac — domy, bratov, ses­try, mat­ky, deti i polia hoci s prenasledovaním — a v budúcom veku večný život.

Bible21

30 a ne­při­jal by nyní v tom­to ča­se stokrát to­lik do­mů a bra­trů a ses­ter a ma­tek a dětí a po­lí s pronásledováním a v na­d­cházejícím věku věčný život.