EvanjelickýMarek10,30

Marek 10:30

Evanjelium podľa Mareka

žeby nedos­tal sto razy toľko: teraz v tom­to veku - keď aj s prena­sledovaním - domy a bratov a ses­try a mat­ky a deti a pole, v budúcom veku však večný život.


Verš v kontexte

29 Ježiš od­vetil: Veru, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­til dom alebo bratov alebo ses­try, alebo mat­ku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evan­jelium, 30 žeby nedos­tal sto razy toľko: teraz v tom­to veku - keď aj s prena­sledovaním - domy a bratov a ses­try a mat­ky a deti a pole, v budúcom veku však večný život. 31 Mnohí pr­ví budú po­sled­ní a po­sled­ní pr­ví.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

30 aby teraz, v tom­to čase, nedos­tal sto ráz toľko domov a bratov a ses­tier a materí a detí a polí, s prena­sledovaním a v budúcom veku večného života.

Evanjelický

30 žeby nedos­tal sto razy toľko: teraz v tom­to veku - keď aj s prena­sledovaním - domy a bratov a ses­try a mat­ky a deti a pole, v budúcom veku však večný život.

Ekumenický

30 aby nedos­tal teraz v tomto čase stonásob­ne viac — domy, bratov, ses­try, mat­ky, deti i polia hoci s prenasledovaním — a v budúcom veku večný život.

Bible21

30 a ne­při­jal by nyní v tom­to ča­se stokrát to­lik do­mů a bra­trů a ses­ter a ma­tek a dětí a po­lí s pronásledováním a v na­d­cházejícím věku věčný život.