EkumenickýMarek10,30

Marek 10:30

Evanjelium podľa Mareka

aby nedos­tal teraz v tomto čase stonásob­ne viac — domy, bratov, ses­try, mat­ky, deti i polia hoci s prenasledovaním — a v budúcom veku večný život.


Verš v kontexte

29 Ježiš od­povedal: Amen, hovorím vám: Niet ni­koho, kto opus­til dom, bratov alebo ses­try, mat­ku alebo ot­ca, deti alebo polia pre mňa a pre evan­jelium, 30 aby nedos­tal teraz v tomto čase stonásob­ne viac — domy, bratov, ses­try, mat­ky, deti i polia hoci s prenasledovaním — a v budúcom veku večný život. 31 Mnohí pr­ví budú po­sled­ní a po­sled­ní budú pr­ví.

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

30 aby teraz, v tom­to čase, nedos­tal sto ráz toľko domov a bratov a ses­tier a materí a detí a polí, s prena­sledovaním a v budúcom veku večného života.

Evanjelický

30 žeby nedos­tal sto razy toľko: teraz v tom­to veku - keď aj s prena­sledovaním - domy a bratov a ses­try a mat­ky a deti a pole, v budúcom veku však večný život.

Ekumenický

30 aby nedos­tal teraz v tomto čase stonásob­ne viac — domy, bratov, ses­try, mat­ky, deti i polia hoci s prenasledovaním — a v budúcom veku večný život.

Bible21

30 a ne­při­jal by nyní v tom­to ča­se stokrát to­lik do­mů a bra­trů a ses­ter a ma­tek a dětí a po­lí s pronásledováním a v na­d­cházejícím věku věčný život.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček