RoháčekKolosenským3,14

Kolosenským 3:14

Ale nad to nado všet­ko ob­lečte si lásku, ktorá je pojivom do­konalos­ti.


Verš v kontexte

13 znášajúc jeden druhého a od­púšťajúc si, keby mal nie­kto na nie­koho žalobu, jako aj Kris­tus od­pus­til vám, tak aj vy. 14 Ale nad to nado všet­ko ob­lečte si lásku, ktorá je pojivom do­konalos­ti. 15 A po­koj Boží nech víťazí vo vašich srd­ciach, ku ktorému ste aj po­volaní v jed­nom tele, a buďte vďační.

späť na Kolosenským, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale nad to nado všet­ko ob­lečte si lásku, ktorá je pojivom do­konalos­ti.

Evanjelický

14 A naj­mä pri­odej­te sa lás­kou, ktorá je spojivom do­konalos­ti.

Ekumenický

14 Nadovšet­ko sa však odej­te lás­kou, ktorá je zväz­kom do­konalos­ti.

Bible21

14 Na­d­to vž­dy buď­te ob­lečeni lás­kou, která je pou­tem doko­na­losti.