RoháčekKolosenským3

Kolosenským

Hľadať veci hore, mŕtviť údy na zemi, neluhať; nový človek ani Grék ani Žid.1 A tak jest­li ste vstali z mŕt­vych s Kris­tom, hľadaj­te veci, ktoré sú hore, kde sedí Kris­tus po pravici Boha; 2 na to mys­lite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. 3 Lebo ste zo­mreli, a váš život je skrytý s Kris­tom v Bohu, 4 a keď sa zjaví Kris­tus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. 5 Teda mŕt­vite svoje údy, ktoré na zemi, smils­tvo, nečis­totu, vášeň, zlú žiadosť a lakom­stvo, ktoré je mod­lár­stvom, 6 pre ktoré veci pri­chádza hnev Boží na synov ne­pos­lušnos­ti, 7 medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili. 8 Ale teraz složte aj vy to všet­ko: hnev, prch­kosť, zlosť, rúhanie, mrz­kom­luvu zo svojich úst. 9 Neluhaj­te jeden druhému, keď ste vy­zliek­li starého človeka s jeho skut­kami 10 a ob­liek­li nového, ob­novujúceho sa cieľom pravej známos­ti, podľa ob­razu toho, ktorý ho stvoril, 11 kde už niet ani Gréka ani Žida, ob­riez­ky ani ne­ob­riez­ky, bar­bara, Skýtu, sluhu, slobod­ného, ale všet­ko a vo všet­kom Kris­tus. Obliecť rúcho svätosti, pokoj Boží, slovo Kristovo, všetko v mene Pánovom.12 A tak si ob­lečte jako vy­volení Boží, svätí a milovaní sr­dečnú sús­trasť milo­sr­d­nú, dob­rotivosť, po­koru, krot­kosť, zhovievavosť 13 znášajúc jeden druhého a od­púšťajúc si, keby mal nie­kto na nie­koho žalobu, jako aj Kris­tus od­pus­til vám, tak aj vy. 14 Ale nad to nado všet­ko ob­lečte si lásku, ktorá je pojivom do­konalos­ti. 15 A po­koj Boží nech víťazí vo vašich srd­ciach, ku ktorému ste aj po­volaní v jed­nom tele, a buďte vďační. 16 Slovo Kris­tovo nech pre­býva vo vás bohate vo všet­kej múd­ros­ti; učiaci a na­pomínajúci sa žal­mami, hym­nami a duchov­nými piesňami v milos­ti spievajúci vo svojom srd­ci Pánovi. 17 A všet­ko, čokoľvek robíte slovom alebo skut­kom, všet­ko rob­te v mene Pána Ježiša ďakujúc Bohu a Ot­covi skr­ze neho. Povinnosti žien, mužov, detí, sluhov a pánov.18 Vy, ženy, pod­riaďuj­te sa vlast­ným mužom, ako sa sluší v Pánovi. 19 Vy, mužovia, miluj­te svoje ženy a neroz­horčuj­te sa na ne. 20 Vy, deti, po­slúchaj­te svojich rodičov vo všet­kom, lebo to je ľúbe Pánovi. 21 Vy, ot­covia, ned­ráždite svojich detí, aby nezt­ratily smelos­ti a vôle. 22 Vy, sluhovia, po­slúchaj­te s­vojich pánov v tele vo všet­kom a ne­slúžte ver­ne iba naoko jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale v pros­tote srd­ca bojac sa Boha. 23 A všet­ko, čokoľvek činíte, rob­te z duše jako Pánovi a nie ľuďom 24 vediac, že od Pána vez­mete od­platu dedičs­tva, lebo Pánu Kris­tovi slúžite. 25 A ten, kto pácha ne­právosť, od­nesie si od­platu neprávosti, ktorú spáchal. A Bôh nehľadí na osobu.