RoháčekKolosenským3,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Kolosenským 3:13

znášajúc jeden druhého a od­púšťajúc si, keby mal nie­kto na nie­koho žalobu, jako aj Kris­tus od­pus­til vám, tak aj vy.


Verš v kontexte

12 A tak si ob­lečte jako vy­volení Boží, svätí a milovaní sr­dečnú sús­trasť milo­sr­d­nú, dob­rotivosť, po­koru, krot­kosť, zhovievavosť 13 znášajúc jeden druhého a od­púšťajúc si, keby mal nie­kto na nie­koho žalobu, jako aj Kris­tus od­pus­til vám, tak aj vy. 14 Ale nad to nado všet­ko ob­lečte si lásku, ktorá je pojivom do­konalos­ti.

späť na Kolosenským, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 znášajúc jeden druhého a od­púšťajúc si, keby mal nie­kto na nie­koho žalobu, jako aj Kris­tus od­pus­til vám, tak aj vy.

Evanjelický

13 Znášaj­te sa vo­spolok a od­púšťaj­te si, ak by nie­kto mal sťažnosť proti nie­komu; ako aj Pán od­pus­til vám, tak aj vy.

Ekumenický

13 na­vzájom sa znášaj­te a od­púšťaj­te si, naj­mä ak by mal nie­kto niečo proti nie­komu. Ako Pán od­pus­til vám, tak aj vy od­púšťaj­te druhým!

Bible21

13 Buď­te mezi se­bou snášen­liví, a má-li někdo k něko­mu výhra­dy, odpouštěj­te si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštěj­te i vy.