RoháčekKolosenským1

Kolosenským

Pozdrav. Velebí Boha za dary Ducha, dané skrze evanjelium, a prosí pre nich o známosť a múdrosť.1 Pavel, apoštol Ježiša Kris­ta, vôľou Božou, a brat Timote­us 2 svätým a ver­ným bratom v Kris­tu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta. 3 Ďakujeme Bohu a Ot­covi nášho Pána Ježiša Kris­ta vždyc­ky sa za vás mod­liac, 4 počujúc o vašej viere v Kris­tu Ježišovi a o lás­ke, ktorú máte na­proti všet­kým svätým, 5 pre nádej, ktorá vám leží od­ložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove prav­dy evan­jelia, 6 ktoré prišlo k vám, ako aj je na celom svete a ne­sie ovocie a ras­tie ako aj u vás odo dňa, ktorého ste počuli a po­znali milosť Božiu v prav­de, 7 jako ste sa aj na­učili od Epaf­ra, nášho milovaného spolu­sluhu, ktorý je ver­ným služob­níkom Kris­tovým za vás, 8 ktorý nám aj oznámil vašu lás­ku v Duchu. 9 Pre­to aj my odo dňa, ktorého sme to počuli, ne­pres­távame mod­liť sa za vás a prosiť, žeby ste boli na­pl­není čo do známos­ti jeho vôle všet­kou múd­rosťou a roz­um­nosťou duchov­nou, 10 žeby ste chodili hod­ne Pána, aby ste sa mu vo všet­kom ľúbili ne­súc ovocie v každom skut­ku dob­rom a ras­túc v známosť Boha, 11 zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všet­kej tr­pez­livos­ti a zhovievavos­ti s radosťou, Chválorečenie Bohu za spásu v krvi Kristovej, ktorý je príčinou a hlavou celého stvorenstva.12 ďakujúc Ot­covi, ktorý nás učinil schop­ných k podielu na lose svätých vo svet­le, 13 ktorý nás vy­trh­nul z moci tem­nos­ti a pre­miest­nil do kráľov­stva Syna svojej lás­ky, 14 v ktorom máme vy­kúpenie skr­ze jeho krv, od­pus­tenie hriechov, 15 ktorý je ob­razom ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvoren­stva; 16 lebo v ňom je stvorené všet­ko, všet­ko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i ne­viditeľné, buď tróny buď pan­stvá buď kniežat­stvá buď vr­ch­nos­ti, to všet­ko je stvorené skr­ze neho a cieľom neho, 17 a on je predo všet­kým, a všet­ko v ňom po­vs­talo a stojí, 18 a on je hlavou tela, cir­kvi, ktorý je počiat­kom, pr­vorodeným z mŕt­vych, aby on bol vo všet­kom pr­vý. 19 Lebo sa zaľúbilo Otcovi, aby v ňom pre­bývala všet­ka pl­nosť, 20 a aby skr­ze neho smieril všet­ko cieľom neho urobiac po­koj skr­ze krv jeho kríža, skr­ze neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach, 21 i vás, ktorí ste boli kedysi od­cudzení a ne­priateľmi mysľou v zlých skut­koch; ale teraz vás smieril Pobáda pamätať na slávny cieľ a vytrvať. Tajomstvo: Kristus - nádeja slávy.22 v jeho ľud­skom tele skr­ze sm­rť, aby vás po­stavil svätých, bez­vad­ných a bez­úhon­ných pred ním, 23 akže tr­váte založení na viere a pev­ní a ne­uchyľujúci sa od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli, a ktoré sa zves­tuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evan­jelia som sa ja Pavel stal služob­níkom, 24 k­torý sa teraz radujem vo svojich utr­peniach za vás a do­plňujem nedos­tat­ky súžení Kris­tových na svojom ľud­skom tele za jeho telo, ktorým je cir­kev, 25 ktorej som sa ja stal služob­níkom podľa domos­právy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás na­pl­niť slovo Božie, 26 tajom­stvo, skryté od vekov a od dáv­nych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým, 27 ktorým Bôh ráčil oznámiť, čo a jaké je bohat­stvo slávy toho tajom­stva medzi po­han­mi, ktorým je Kris­tus vo vás, nádeja slávy, 28 ktorého my zves­tujeme upravujúc každého človeka k roz­um­nos­ti a učiac každého človeka vo všet­kej múd­ros­ti, aby sme pred­stavili každého človeka do­konalého v Kris­tu Ježišovi, 29 a tým cieľom aj úsil­ne pracujem zápasiac podľa jeho pôsobenia, ktoré pôsobí vo mne v moci.