RoháčekJózua11,16

Józua 11:16

A tedy vzal Jozua celú tú zem, vr­chy aj celý juh i celú zem Góšen i nížinu i rovinu i po­horie Iz­raelovo i jeho nížiny.


Verš v kontexte

15 Jako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, svoj­mu služob­níkovi, tak pri­kázal i Mojžiš Jozu­ovi, a tak učinil Jozua; nenechal ne­vykonaného ani slova zo všet­kého toho, čo pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. 16 A tedy vzal Jozua celú tú zem, vr­chy aj celý juh i celú zem Góšen i nížinu i rovinu i po­horie Iz­raelovo i jeho nížiny. 17 Od Lysého vr­chu, ktorý sa tiah­ne hore do Seira až po Baal­gáda na doline Libanona pod vr­chom Her­monom, i všet­kých ich kráľov zajal a zbil ich a po­bil ich.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

16 A tedy vzal Jozua celú tú zem, vr­chy aj celý juh i celú zem Góšen i nížinu i rovinu i po­horie Iz­raelovo i jeho nížiny.

Evanjelický

16 Vtedy zau­jal Józua celú túto krajinu: po­horie a celý Negeb, celý kraj Góšen, Nížinu i Arábu a Iz­rael­ské po­horie s jeho Nížinou,

Ekumenický

16 Tak­to Jozua ob­sadil celú túto krajinu: po­horie, celý Negev, celý kraj Góšen, nížinu i pu­statinu, iz­rael­ské po­horia i s úpätiami

Bible21

16 Tak Jo­zue za­bral ce­lou tu zem – ho­ry, ce­lý Negev, ce­lý kraj Go­šen, pod­hůří i pláň Arava – iz­rael­ské hory i je­jich pod­hůří,