EvanjelickýJózua11,16

Józua 11:16

Vtedy zau­jal Józua celú túto krajinu: po­horie a celý Negeb, celý kraj Góšen, Nížinu i Arábu a Iz­rael­ské po­horie s jeho Nížinou,


Verš v kontexte

15 Ako Hos­podin pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi, tak pri­kázal Mojžiš Józu­ovi, a Józua urobil tak; ne­vynechal nič z toho, čo Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 16 Vtedy zau­jal Józua celú túto krajinu: po­horie a celý Negeb, celý kraj Góšen, Nížinu i Arábu a Iz­rael­ské po­horie s jeho Nížinou, 17 od hory Chálák, ktorá sa dvíha k Seíru, až po Baal-Gád v údolí Libanonu pod vr­chom Cher­món. Všet­kých ich kráľov zajal, porazil a usmr­til.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

16 A tedy vzal Jozua celú tú zem, vr­chy aj celý juh i celú zem Góšen i nížinu i rovinu i po­horie Iz­raelovo i jeho nížiny.

Evanjelický

16 Vtedy zau­jal Józua celú túto krajinu: po­horie a celý Negeb, celý kraj Góšen, Nížinu i Arábu a Iz­rael­ské po­horie s jeho Nížinou,

Ekumenický

16 Tak­to Jozua ob­sadil celú túto krajinu: po­horie, celý Negev, celý kraj Góšen, nížinu i pu­statinu, iz­rael­ské po­horia i s úpätiami

Bible21

16 Tak Jo­zue za­bral ce­lou tu zem – ho­ry, ce­lý Negev, ce­lý kraj Go­šen, pod­hůří i pláň Arava – iz­rael­ské hory i je­jich pod­hůří,