RoháčekJózua11,15

Józua 11:15

Jako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, svoj­mu služob­níkovi, tak pri­kázal i Mojžiš Jozu­ovi, a tak učinil Jozua; nenechal ne­vykonaného ani slova zo všet­kého toho, čo pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.


Verš v kontexte

14 A všet­ku korisť tých miest i dobytok ulúpili sebe synovia Iz­raelovi. Len ľudí bili všet­kých os­trím meča, do­kiaľ ich ne­vy­hladili. Ne­ponechali ni­ktorej duše. 15 Jako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, svoj­mu služob­níkovi, tak pri­kázal i Mojžiš Jozu­ovi, a tak učinil Jozua; nenechal ne­vykonaného ani slova zo všet­kého toho, čo pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. 16 A tedy vzal Jozua celú tú zem, vr­chy aj celý juh i celú zem Góšen i nížinu i rovinu i po­horie Iz­raelovo i jeho nížiny.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

15 Jako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, svoj­mu služob­níkovi, tak pri­kázal i Mojžiš Jozu­ovi, a tak učinil Jozua; nenechal ne­vykonaného ani slova zo všet­kého toho, čo pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

Evanjelický

15 Ako Hos­podin pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi, tak pri­kázal Mojžiš Józu­ovi, a Józua urobil tak; ne­vynechal nič z toho, čo Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Ekumenický

15 Ako Hos­podin pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi, tak Mojžiš pri­kázal Jozu­ovi a Jozua to vy­konal. V ničom sa ne­odk­lonil od toho, čo Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Bible21

15 Jak přikázal Hos­po­din své­mu služebníku Mo­jžíšovi, tak přikázal Mo­jžíš Jo­zuovi a Jo­zue tak uči­nil. Ne­opo­mněl je­diné slovo ze vše­ho, co Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi.