RoháčekJoel2,14

Joel 2:14

Kto vie? Možno, že sa ob­ráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požeh­nanie, obil­ný dar obet­ný a liatu obeť Hos­podinovi, vášmu Bohu.


Verš v kontexte

13 A roz­trh­nite svoje srd­ce a nie svoje rúcha a na­vráťte sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo je milos­tivý a ľútos­tivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé. 14 Kto vie? Možno, že sa ob­ráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požeh­nanie, obil­ný dar obet­ný a liatu obeť Hos­podinovi, vášmu Bohu. 15 Trúb­te na trúbu na Si­one, za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie!

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 Kto vie? Možno, že sa ob­ráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požeh­nanie, obil­ný dar obet­ný a liatu obeť Hos­podinovi, vášmu Bohu.

Evanjelický

14 Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požeh­nanie, takže bude po­kr­mová obeť a úliat­ba pre Hos­podina, vášho Boha.

Ekumenický

14 Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požeh­nanie, takže bude po­kr­mová i nápojová obeta pre Hos­podina, vášho Boha.

Bible21

14 Kdo ví? Tře­ba se roz­mys­lí, po­hnut lítostí, a požeh­nání nám zanechá, aby zas byly moučné obě­ti a ú­lit­bypro Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha.

RoháčekJoel2,14