EkumenickýJoel2,14

Joel 2:14

Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požeh­nanie, takže bude po­kr­mová i nápojová obeta pre Hos­podina, vášho Boha.


Verš v kontexte

13 Roz­trh­nite si srd­cia a nie rúcha, vráťte sa k Hospodinovi, svoj­mu Bohu! Veď je milos­tivý a milo­sr­d­ný, tr­pez­livý a veľmi ľútos­tivý, lebo mu je ľúto spôsobiť po­hromu. 14 Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požeh­nanie, takže bude po­kr­mová i nápojová obeta pre Hos­podina, vášho Boha. 15 Za­trúb­te na roh na Si­one! Vy­hlás­te po­svät­ný pôst, zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie!

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 Kto vie? Možno, že sa ob­ráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požeh­nanie, obil­ný dar obet­ný a liatu obeť Hos­podinovi, vášmu Bohu.

Evanjelický

14 Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požeh­nanie, takže bude po­kr­mová obeť a úliat­ba pre Hos­podina, vášho Boha.

Ekumenický

14 Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požeh­nanie, takže bude po­kr­mová i nápojová obeta pre Hos­podina, vášho Boha.

Bible21

14 Kdo ví? Tře­ba se roz­mys­lí, po­hnut lítostí, a požeh­nání nám zanechá, aby zas byly moučné obě­ti a ú­lit­bypro Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček