RoháčekJoel2,13

Joel 2:13

A roz­trh­nite svoje srd­ce a nie svoje rúcha a na­vráťte sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo je milos­tivý a ľútos­tivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé.


Verš v kontexte

12 Ale aj teraz ešte hovorí Hos­podin: Ob­ráťte sa ku mne celým svojím srd­com, a to v pôs­te, plači a v náreku. 13 A roz­trh­nite svoje srd­ce a nie svoje rúcha a na­vráťte sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo je milos­tivý a ľútos­tivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé. 14 Kto vie? Možno, že sa ob­ráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požeh­nanie, obil­ný dar obet­ný a liatu obeť Hos­podinovi, vášmu Bohu.

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 A roz­trh­nite svoje srd­ce a nie svoje rúcha a na­vráťte sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo je milos­tivý a ľútos­tivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé.

Evanjelický

13 Roz­trh­nite si srd­cia, a nie šaty, vráťte sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a hoj­ný v milos­ti, lebo Mu je ľúto spôsobiť po­hromu.

Ekumenický

13 Roz­trh­nite si srd­cia a nie rúcha, vráťte sa k Hospodinovi, svoj­mu Bohu! Veď je milos­tivý a milo­sr­d­ný, tr­pez­livý a veľmi ľútos­tivý, lebo mu je ľúto spôsobiť po­hromu.

Bible21

13 Roz­trh­ně­te svá srdce, a ne pláště své, k Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, vrať­te se; je pře­ce mi­lostivý a soucitný, nesmírně trpě­livý, vel­mi las­kavýa který od zla upouští.

RoháčekJoel2,13