RoháčekJoel2

Joel

Deň Hospodinov. Ide ukrutný ľud. Zem bude jako púšť.1 Trúb­te na trúbu na Si­one a kričte na vr­chu mojej svätos­ti! Nech sa trasú všet­ci obyvatelia zeme! Lebo pri­chádza deň Hos­podinov, lebo je blízko, 2 deň tmy a mrákavy, deň ob­laku a hus­tého mraku; jako ran­ná zora, rozp­res­trená po vr­choch, tak mnohý ľud a moc­ný! Jemu podob­ného nebolo od veku ani po ňom viacej nebude až do rokov po­kolenia a po­kolenia. 3 Pred ním bude žrať oheň a za ním bude páliť plameň; pred ním zem ako za­hrada Éden a za ním hroz­ná púšť, ale ani nebude toho, čo by mu utiek­lo. 4 Jeho vzhľad bude jako vzhľad koní, a jako jazd­ci, tak po­bežia. 5 Jako hr­mot vozov to bude, keď budú skákať po temenách vr­chov, ako pras­kot plameňa ohňa, ktorý žerie str­nis­ko, jako moc­ný ľud zriadený do boja. 6 Pred jeho tvárou sa budú triasť národy; všet­ky tváre zmenia far­bu. 7 Po­bežia ako hr­dinovia, ako bojov­ní mužovia vy­j­dú na múr, a každý poj­de svojou ces­tou, ani si ne­pop­letú svojich steziek. 8 A nebude tlačiť druh druha; každý muž poj­de svojou hrad­skou, a keby hneď na­pad­li na zbraň, nezah­nú. 9 Behať budú po mes­te, po­bežia po múre, vy­j­dú hore do domov, ok­nami voj­dú jako zlodej. 10 Pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia, sl­n­ce a mesiac sa za­tmejú, a hviez­dy spracú svoj lesk. 11 A Hos­podin vy­dá svoj hlas pred svojím voj­skom, pre­tože jeho tábor bude veľmi veliký; lebo ten, ktorý bude vykonávať jeho slovo, bude moc­ný. Lebo deň Hos­podinov bude veľký a strašný veľmi, a kto ho znesie?! Káže obrátiť sa a sľubuje milostivé časy.12 Ale aj teraz ešte hovorí Hos­podin: Ob­ráťte sa ku mne celým svojím srd­com, a to v pôs­te, plači a v náreku. 13 A roz­trh­nite svoje srd­ce a nie svoje rúcha a na­vráťte sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo je milos­tivý a ľútos­tivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé. 14 Kto vie? Možno, že sa ob­ráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požeh­nanie, obil­ný dar obet­ný a liatu obeť Hos­podinovi, vášmu Bohu. 15 Trúb­te na trúbu na Si­one, za­sväťte pôst, svolaj­te shromaždenie! 16 Shromaždite ľud, po­sväťte obec, svolaj­te starších, shromaždite deti i tých, ktorí požívajú pr­sia; nech vy­j­de ženích zo svojej izby a ne­ves­ta zo svojej komory! 17 Kňazi, svätos­lužob­níci Hos­podinovi, nech plačú medzi sieňou a medzi ol­tárom a nech po­vedia: Zľutuj sa, Hos­podine, nad svojím ľudom a ne­vydaj svoj­ho dedičs­tva v po­tupu, aby nad nimi panovali po­hania. Prečo majú po­vedať medzi národami: Kde je ich Bôh? 18 Vtedy za­horí Hos­podin žiar­livosťou za svoju zem a zľutuje sa nad svojím ľudom. 19 A Hos­podin od­povie a riek­ne svoj­mu ľudu: Hľa, pošlem vám obilie, vín­nu šťavu aj olej, a na­sýtite sa toho, ani vás ne­vydám viacej v potupu medzi po­han­mi. 20 Vzdialim od vás ta preč sever­ného nep­riateľa a zaženiem ho do vy­práh­lej zeme pus­tej, jeho pred­ný voj k východ­nému moru a jeho za­dný voj k západnému moru, a vy­stúpi jeho sm­rad a vy­stúpi jeho zápach, lebo vy­konal veľkú vec. 21 Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, lebo Hos­podin učiní veľkú vec. 22 Neboj­te sa, zvieratá mojich polí. lebo sa budú zelenať pasien­ky pus­tiny, lebo strom bude donášať svoje ovocie, fík a vinič vydajú svoju silu. 23 A vy, synovia Si­ona, plesaj­te a raduj­te sa v Hos­podinovi, svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, k­torý po­vedie k spraved­livos­ti, a sošle vám hoj­ný dážď, podzim­ný i jar­ný, najprv. 24 Hum­ná sa na­pl­nia obilím a preše budú oplývať vín­nou šťavou a olejom. 25 A na­hradím vám roky, ktoré požrala kobyl­ka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica, moje veľké voj­sko, ktoré som po­sielal na vás. 26 A tak budete jesť a na­sýtite sa a budete chváliť meno Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý učinil s vami pred­iv­né veci, a môj ľud sa nebude viacej hanbiť na veky. 27 A po­znáte, že ja som pro­stred Iz­raela a že ja Hos­podin som váš Bôh, a že niet iného. A tak sa môj ľud nebude viacej hanbiť až na veky. Sľúbenie Svätého Ducha. Slnce sa obráti na tmu. Spasený.28 A po­tom sa stane, že vylejem svoj­ho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim star­com sa budú snívať sny; vaši mláden­ci budú vídať videnia, 29 ba ešte aj na služob­níkov a na diev­ky vy­lejem svoj­ho Ducha v tých dňoch. 30 A dám vidieť zázraky na nebi a na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. 31 Sl­n­ce sa ob­ráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prij­de deň Hos­podinov, veľký a strašný. 32 A stane sa, že každý, kto bude vzývať meno Hos­podinovo, unik­ne, lebo na vr­chu Si­one a v Jeruzaleme bude unik­lé, tak ako po­vedal Hos­podin, a medzi po­zos­talými, ktorých po­volá Hos­podin.

RoháčekJoel2