EvanjelickýJoel2,14

Joel 2:14

Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požeh­nanie, takže bude po­kr­mová obeť a úliat­ba pre Hos­podina, vášho Boha.


Verš v kontexte

13 Roz­trh­nite si srd­cia, a nie šaty, vráťte sa k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, lebo je milos­tivý a milo­sr­d­ný, zhovievavý a hoj­ný v milos­ti, lebo Mu je ľúto spôsobiť po­hromu. 14 Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požeh­nanie, takže bude po­kr­mová obeť a úliat­ba pre Hos­podina, vášho Boha. 15 Za­trúb­te na roh na Si­one! Za­sväťte pôst, zvolaj­te sláv­nost­né zhromaždenie!

späť na Joel, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 Kto vie? Možno, že sa ob­ráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požeh­nanie, obil­ný dar obet­ný a liatu obeť Hos­podinovi, vášmu Bohu.

Evanjelický

14 Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požeh­nanie, takže bude po­kr­mová obeť a úliat­ba pre Hos­podina, vášho Boha.

Ekumenický

14 Kto vie, či sa opäť nezľutuje a nezanechá za sebou požeh­nanie, takže bude po­kr­mová i nápojová obeta pre Hos­podina, vášho Boha.

Bible21

14 Kdo ví? Tře­ba se roz­mys­lí, po­hnut lítostí, a požeh­nání nám zanechá, aby zas byly moučné obě­ti a ú­lit­bypro Hos­po­di­na, vaše­ho Bo­ha.