RoháčekJeremiáš7,24

Jeremiáš 7:24

Ale ne­pos­lúch­li ani ne­na­klonili svoj­ho ucha, lež chodili podľa uradení, podľa zaťatej umienenos­ti svoj­ho zlého srd­ca, a ich kroky boly nazad a nie na­pred,


Verš v kontexte

23 Ale iba toto som im pri­kázal a po­vedal som: Počúvaj­te na môj hlas, a budem vám Bohom, a vy mi budete ľudom, a budete chodiť po každej ces­te, ktorú vám pri­kážem, aby vám bolo dob­re. 24 Ale ne­pos­lúch­li ani ne­na­klonili svoj­ho ucha, lež chodili podľa uradení, podľa zaťatej umienenos­ti svoj­ho zlého srd­ca, a ich kroky boly nazad a nie na­pred, 25 a to tak od toho dňa, ktorého vy­šli vaši ot­covia z Egypt­skej zeme, až do tohoto dňa, a po­sielal som k vám všet­kých svojich služob­níkov prorokov deň ako deň skoro za rána a po­sielajúc z­nova a znova.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 Ale ne­pos­lúch­li ani ne­na­klonili svoj­ho ucha, lež chodili podľa uradení, podľa zaťatej umienenos­ti svoj­ho zlého srd­ca, a ich kroky boly nazad a nie na­pred,

Evanjelický

24 No oni ne­pos­lúchali a ne­na­klonili si uši, ale na­sledovali zámery svoj­ho za­tvrd­nutého zlého srd­ca; ob­rátili sa mi chrb­tom, a nie tvárou.

Ekumenický

24 Oni ma však ne­počúvali, neboli ochot­ní zbys­triť sluch, vzdorovito kráčali vo svojom zlom zmýšľaní a ob­rátili sa ku mne chrb­tom, a nie tvárou.

Bible21

24 Oni však ne­po­s­lou­cha­li, vůbec ne­vní­ma­li. Ří­di­li se zámě­ry svého za­rpu­ti­lého a zlého srd­ce; ukazova­li mi záda, a ne tvář.