RoháčekJán3,19

Ján 3:19

Evanjelium podľa Jána

A to je ten súd, že svet­lo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svet­lo, lebo ich skut­ky boli zlé.


Verš v kontexte

18 Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto ne­verí, už je od­súdený, lebo ne­uveril v meno jed­norodeného Syna Božieho. 19 A to je ten súd, že svet­lo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svet­lo, lebo ich skut­ky boli zlé. 20 Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svet­lo a nej­de k svet­lu, aby neboly tres­tané jeho skut­ky.

späť na Ján, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 A to je ten súd, že svet­lo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svet­lo, lebo ich skut­ky boli zlé.

Evanjelický

19 A v tom je súd, že svet­lo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svet­lo, lebo ich skut­ky boli zlé.

Ekumenický

19 Súd je v tom, že svet­lo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svet­lo, lebo ich skut­ky boli zlé.

Bible21

19 A toto je ten soud, že svět­lo přišlo na svět, ale li­dé si více než svět­lo ob­lí­bi­li tmu, pro­tože je­jich skutky byly zlé.

RoháčekJán3,19