RoháčekJán1

Ján

Evanjelium podľa Jána

Večné slovo a Jánovo svedoctvo o ňom.1 Na počiat­ku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. 2 Ten, to Slovo bolo na počiat­ku u Boha. 3 Všet­ko po­vs­talo skr­ze neho, a bez neho ne­povs­talo ani jed­no z toho, čo po­vs­talo. 4 V ňom bol život, a ten život bol svet­lom ľudí, 5 a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezad­ržala. 6 Bol človek, po­slaný od Boha, ktorému bolo meno Ján. 7 Ten prišiel na svedoc­tvo, aby svedčil o tom svet­le, aby všet­ci uverili skr­ze neho. 8 Nebol on tým svet­lom, ale p­rišiel nato, aby svedčil o tom svet­le. 9 To bolo to prav­divé svet­lo, ktoré os­vecuje každého človeka, pri­chádzajúceho na svet. 10 Na svete bol, a svet po­vs­tal skr­ze neho, a svet ho ne­poz­nal! 11 Prišiel do svoj­ho vlast­ného, a jeho vlastní ho ne­prijali! 12 Ale všet­kým, ktorí ho prijali, dal p­rávo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; 13 ktorí nie z kr­ví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. 14 A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi na­mi, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jed­norodeného od Otca a bol plný milos­ti a prav­dy. 15 Ján svedčil o ňom a volal: Toto je ten, o ktorom som po­vedal: Ten, ktorý pri­chádza po mne, pred­išiel ma, pre­tože bol pr­vší než ja. 16 A z jeho pl­nos­ti sme my všet­ci vzali, a to milosť za milosť. 17 Lebo zákon je daný skr­ze Mojžiša; milosť a prav­da stala sa skr­ze Ježiša Kris­ta. 18 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Ot­covom, on nám vysvetlil. Posolstvo jeruzalemských Židov u Jána.19 A toto je to svedoc­tvo Jánovo, keď boli po­slali k nemu Židia z Jeruzalema kňazov a Levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty? 20 A vy­znal a nezap­rel, a vy­znal: Ja nie som Kris­tus. 21 A opýtali sa ho: A čo teda? Či si ty Eliáš? A po­vedal: Nie som. Či si ty ten prorok? A od­povedal: Nie. 22 Vtedy mu po­vedali: A kto si tedy? Aby sme dali od­poveď tým, ktorí nás po­slali. Čo hovoríš o sebe? 23 Riekol: Ja som hlas volajúceho na púšti: Urov­naj­te ces­tu Pánovu! jako po­vedal prorok Izai­áš. 24 A po­slaní boli z farize­ov. 25 A tak sa ho opýtali a riek­li mu: A čo tedy krs­tíš, ak si ty nie Kris­tus, ani Eliáš ani ten prorok? 26 A Ján im od­povedal a riekol: Ja krs­tím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy ne­znáte; 27 to je ten, ktorý pri­chádza po mne a pred­išiel ma, ktorému som ja nie hoden roz­viazať remienok na jeho obuvi. 28 To sa stalo v Betabáre za Jor­dánom, kde Ján krs­til. Baránok Boží a jako ho Ján poznal.29 Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k ne­mu, a po­vedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta! 30 Toto je ten, o ktorom som ja po­vedal: Za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pre­tože bol pr­vší ako ja. 31 A ja som ho ne­znal, ale aby bol zjavený Iz­raelovi, pre­to som ja prišiel krs­tiac vodou. 32 A Ján svedčil a hovoril: Videl som Ducha, so­stupujúceho s neba jako čo by holubicu, a zo­stal na ňom. 33 A ja som ho ne­znal, ale ten, ktorý ma po­slal krs­tiť vodou, ten mi po­vedal: Na koho uvidíš so­stupovať Ducha, a že zo­stáva na ňom, to je ten, ktorý krs­tí Svätým Duchom. 34 A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží. Dvaja učeníci Jánovi idú za Ježišom. Andrej privedie k nemu Petra.35 Na­sledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja 36 a po­zrúc na Ježiša, ktorý išiel po­mimo, riekol: Hľa, Baránok Boží! 37 A počuli ho to hovoriť tí dvaja učeníci a išli za Ježišom. 38 A Ježiš ob­rátiac sa a vidiac ich, že idú za ním, po­vedal im: 39 Čo hľadáte? A oni mu po­vedali: Rab­bi (čo znamená preložené: Učiteľu), kde bývaš? 40 A on im po­vedal: Poďte a vidz­te! A tak prišli a videli, kde býva, a zo­stali u neho ten deň; a bolo asi desať hodín. 41 A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol An­drej, brat Šimona Pet­ra. 42 Ten najprv našiel s­voj­ho vlastného brata, Šimona, a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kris­tus čiže Pomazaný). 43 A pri­viedol ho k Ježišovi. A Ježiš po­zrúc na neho po­vedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v pre­klade: Peter čiže Skala). Pán najde Filipa, Filip Natanaela.44 Zase nasledujúceho dňa chcel Ježiš vy­j­sť do Galilee a našiel Filipa a po­vedal mu: Poď za mnou! 45 A Filip bol z Bet­sai­dy, z mes­ta An­drejov­ho a Pet­rov­ho. 46 A Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefov­ho, z Nazareta. 47 A Na­tanael mu po­vedal: Či z Nazareta môže byť niečo dob­rého? Filip mu po­vedal: Poď a vidz! 48 Potom videl Ježiš Na­tanaela ísť k sebe a po­vedal o ňom: Hľa oprav­divý Iz­raelita, v ktorom nieto les­ti. 49 Na­tanael mu po­vedal: Od­kiaľ ma znáš? Ježiš od­povedal a riekol mu: Prv ako ťa za­volal Filip, keď si bol pod tým fíkom, videl som ťa. 50 Na­tanael od­povedal a riekol mu: Rab­bi, ty si ten Syn Boží! Ty si ten kráľ Iz­raelov! 51 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Pre­to, že som ti po­vedal: Videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci ako to uvidíš. 52 A ďalej mu po­vedal: Ameň, ameň vám hovorím, že od­teraz uvidíte nebo ot­vorené a an­jelov Božích vy­stupovať a so­stupovať na Syna človeka.

RoháčekJán1