RoháčekJán3,18

Ján 3:18

Evanjelium podľa Jána

Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto ne­verí, už je od­súdený, lebo ne­uveril v meno jed­norodeného Syna Božieho.


Verš v kontexte

17 Lebo ne­pos­lal Bôh na svet svoj­ho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skr­ze neho. 18 Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto ne­verí, už je od­súdený, lebo ne­uveril v meno jed­norodeného Syna Božieho. 19 A to je ten súd, že svet­lo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svet­lo, lebo ich skut­ky boli zlé.

späť na Ján, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto ne­verí, už je od­súdený, lebo ne­uveril v meno jed­norodeného Syna Božieho.

Evanjelický

18 Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto ne­verí, už je od­súdený, pre­tože ne­uveril v meno jed­norodeného Syna Božieho.

Ekumenický

18 Kto verí v neho, nie je od­súdený. Kto ne­verí, už je od­súdený, pre­tože ne­uveril v meno jed­norodeného Božieho Syna.

Bible21

18 Kdo v něho věří, ne­bu­de sou­zen, ale kdo ne­věří, je už od­sou­zen, pro­tože ne­u­věřil ve jméno jedno­ro­zeného Božího Sy­na.

RoháčekJán3,18