RoháčekJán3

Ján

Evanjelium podľa Jána

Pánov rozhovor s Nikodémom.1 A bol is­tý človek z farize­ov, ktorému bolo meno Ni­kodém, židov­ské knieža. 2 Ten prišiel k Ježišovi vnoci a po­vedal mu: Rab­bi, vieme, že si prišiel od Boha jako učiteľ, lebo ni­kto ne­môže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Bôh. 3 A Ježiš od­povedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa nie­kto nenarodí znova, ne­môže vidieť kráľov­stvo Božie. 4 A Nikodém mu po­vedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé voj­sť do života svojej mat­ky a narodiť sa? 5 Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa nie­kto nenarodí z vody a z Ducha, ne­môže voj­sť do kráľov­stva Božieho. 6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. 7 Nediv sa, že som ti po­vedal: Musíte sa narodiť znova. 8 Vietor, kam chce, tam veje, a čuješ jeho zvuk, ale ne­vieš, od­kiaľ pri­chádza a kam ide; tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. 9 A Nikodém od­povedal a riekol mu: Jako sa to môže stať? 10 Ježiš od­povedal a riekol mu: Veď si ty učiteľ Iz­raelov a toho ne­vieš? 11 Ameň, ameň ti hovorím, že čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale ne­prijímate nášho svedoc­tva. 12 Ak som vám po­vedal zem­ské veci, a ne­veríte, jako potom, ak vám po­viem nebes­ké, uveríte?! 13 A ni­kto ne­vs­túpil hore do neba, iba ten, ktorý sos­túpil z neba - Syn človeka, ktorý je v nebi. 14 A jako Mojžiš po­výšil hada na púšti, tak musí byť po­výšený Syn človeka, 15 aby ni­kto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svoj­ho jed­norodeného Syna dal, aby ni­kto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17 Lebo ne­pos­lal Bôh na svet svoj­ho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skr­ze neho. 18 Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto ne­verí, už je od­súdený, lebo ne­uveril v meno jed­norodeného Syna Božieho. 19 A to je ten súd, že svet­lo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svet­lo, lebo ich skut­ky boli zlé. 20 Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svet­lo a nej­de k svet­lu, aby neboly tres­tané jeho skut­ky. 21 Ale ten, kto činí prav­du, ide k svet­lu, aby boly zjavené jeho skut­ky, že sú vy­konané v Bohu. Ján upravuje svojich učeníkov a zase svedčí o Pánovi.22 Po­tom prišiel Ježiš i jeho učeníci do Jud­skej zeme a tam sa zdržoval s nimi a krs­til. 23 A krs­til i Ján v Énone, blíz­ko Sálema, lebo tam boly mnohé vody, a pri­chádzali ta a krs­tili sa. 24 Lebo Ján nebol ešte hodený do žalára. 25 Vtedy po­vs­tal spor medzi nie­ktorými z učeníkov Jánových so Žid­mi o očisťovanie. 26 A prišli k Jánovi a po­vedali mu: Rab­bi, ten, ktorý bol s tebou za Jor­dánom, ktorému si ty vy­dal svedoc­tvo, hľa, on krs­tí, a všet­ci idú k ne­mu. 27 Ján od­povedal a riekol: Človek ne­môže nič vziať, keby mu nebolo dané z neba. 28 Vy mi sami svedčíte, že som po­vedal: Ja nie som Kris­tus, ale že som po­slaný pred ním. 29 Ten, ktorý má ne­ves­tu, je ženích, a priateľ ženíchov, ktorý tam stojí a čuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženícha. Nuž táto moja radosť sa spl­nila. 30 On musí rásť a ja sa menšiť. 31 Ten, ktorý pri­chádza s hora, je nad všet­kých. Kto je zo zeme, je zo zeme a hovorí zo zeme; ten, ktorý pri­chádza z neba, je nad všet­kých, 32 a čo videl a počul, to svedčí, ale ni­kto ne­prijíma jeho svedoc­tva. 33 Kto prijal jeho svedoc­tvo, ten spečatil, že Bôh je prav­divý. 34 Lebo ten, ktorého po­slal Bôh, hovorí slová Božie; lebo nie z miery dáva Bôh Ducha. 35 Otec miluje Syna a dal všet­ko do jeho ruky. 36 Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, ne­uz­rie života, ale hnev Boží zo­stáva na ňom.

RoháčekJán3