Roháček5. Mojžišova3,25

5. Mojžišova 3:25

Deuteronomium

Daj mi, prosím, aby som prešiel a videl tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorá je za Jor­dánom, to krás­ne po­horie i Libanon!


Verš v kontexte

24 Panov­níku Hos­podine, ty si za­počal ukazovať svoj­mu služob­níkovi svoju veľkosť a svoju premocnú ruku, takže sa pýta človek: Kde je nejaký Bôh sil­ný na nebi alebo na zemi, ktorý by mohol činiť skut­ky, jako sú tvoje, a k­torý by do­kázal hrdinskú silu, jako je tvoja?! 25 Daj mi, prosím, aby som prešiel a videl tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorá je za Jor­dánom, to krás­ne po­horie i Libanon! 26 Ale Hos­podin sa veľmi roz­hneval na mňa pre vás a ne­us­lyšal ma, ale mi riekol Hos­podin: Nech ti je dosť; nehovor mi viacej o tom.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

25 Daj mi, prosím, aby som prešiel a videl tú k­rás­nu zem dob­rú, ktorá je za Jor­dánom, to krás­ne po­horie i Libanon!

Evanjelický

25 Kiež smiem prej­sť a uzrieť dob­rú krajinu za Jor­dánom, to krás­ne po­horie s Libanonom.

Ekumenický

25 Kiežby som smel prej­sť a uzrieť tú dob­rú krajinu za Jor­dánom, to krás­ne po­horie a Libanon!

Bible21

25 Nech mne pro­sím přejít Jordán, ať spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!“